Nõuanded tulu saajale 2018. aastaks

Tiina
Vastab staažikas raamatupidaja Tiina Tammer ​

Mis on maksustatav tulu?
 Tulu summa on töötasu ja muu tasu (ka välismaalt saadud töötasu), võlaõigusliku lepingu alusel saadud teenustasu, ettevõtlustulu, kasu vara võõrandamisest, rendi- ja üüritulu, litsentsitasu, intress, dividend, maksustatav pension, toetus, stipendium, preemia, vanema-, ajutine töövõimetus- ja haigushüvitis või muu tulu.

Mis ei ole maksustatav tulu?
 Tuluna ei arvestata maksuvabasid hüvitisi, pere- ja toimetulekutoetusi (nt lapsetoetus, lastehooldustoetus, sünnitoetus) ja maksuvaba stipendiume, elatis, maksuvaba eluaseme või isiklikus tarbimises oleva vallasasja müük, lähetuse päevaraha, isikliku sõiduauto hüvitis, töövõimetoetust, elatist, kingitusi jms, töötajale lapse sünni puhul makstav toetus, mis ei ületa 5/12 residendist füüsilise isiku maksuvaba tulu ehk kuni 2 500 eurot (mitmike puhul iga lapse kohta kuni 2 500 eurot).

Kui suur on maksuvaba tulu 2018 aastal?
 Juhul kui inimese aastane brutotulu on kuni 14 400 eurot, siis on tal maksuvaba tulu aastas 6000 eurot.
 Kui inimese maksutatav tulu on suurem kui 14 400 eurot, arvutatakse maksuvaba tulu summa järgmise valemi kohaselt:
6 000 – 6 000 / 10 800 × (tulu summa – 14 400). Seejuures ei või maksuvaba tulu olla väiksem kui null.

Nõuanded tulu saajale
 Töötaja võiks 2018. aasta alguses teha tööandjale kindluse mõttes uue avalduse, milles ütleks, kas ja kui suures mahus soovib tulumaksuvabastust.
 Tegelik tulumaksuvaba summa selgub aasta lõppedes.
 Väljamaksetest arvatakse maksumaksja kirjaliku avalduse alusel igas kalendrikuus enne kinnipeetava tulumaksu arvutamist maha summa, mis on arvutatud järgmise valemi kohaselt:
​ 500 – 500 / 900 × (väljamakse – 1 200). Nimetatud summa ei või olla väiksem kui null.
 Maksumaksja võib oma avalduses ette näha ka väiksema summa maha arvamise.
 Tulumaksu kinnipidaja saab maksuvaba tulu rakendada kuupõhiselt. Töötajal, kes töötab mitmes töökohas ja/või saab pensioni, tuleb kindlasti arvestada, et tal on õigus maksuvaba tulu rakendada ainult ühes töökohas või Sotsiaalkindlustusametis. Lõplik maksuvaba tulu arvestus selgub isiku tuludeklaratsiooni alusel.
 Mitmest kohast mitmesuguse tulu saajal on mõttekas mitte lasta maksuvaba tuluosa arvestada või siis määrata ühes kohas väiksem maksuvaba summa, sest kui igasugune kogutulu ületab 14 400 eurot aastas (1 200 eurot kuus), siis aastasiseselt maksuvaba tuluosaga arvestamisel tuleb tulumaksu riigile tagasi maksta.
 Kui tulumaksu kinnipidamisel ei ole maksuvaba tulu arvesse võetud või ei ole seda kogu aasta ulatuses ära kasutatud, siis saab inimene tuludeklaratsiooni alusel enammakstud tulumaksu tagasi.
 Juhul kui töötaja soovib puhkuseraha väljamaksmist enne puhkuse algust ning talle on juba selles kuus väljamakstud eelmise kuu töötasu, siis maksustamisel liidetakse mõlemad summad ja tegelik tulumaksuvaba miinimum võib olla oluliselt väiksem summa.

Tulumaksuvaba summa selgub aasta lõppedes, sest kokku liidetakse kalendri aasta jooksul laekunud summad.

​Hea kalkulaatori leiab ka siit: https://tulumaks.ee/